Polityka Prywatności

Poniższa Polityka Prywatności określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora oraz zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników, które zostały podane przez nich osobiście i dobrowolnie za pośrednictwem narzędzi dostępnych w Serwisie.


Poniższa Polityka Prywatności jest integralną częścią Regulaminu Serwisu, który określa zasady, prawa i obowiązki Użytkowników korzystających z Serwisu.


Serwis - serwis internetowy "ecommercehacker.pl" działający pod adresem https://www.ecommercehacker.pl


Serwis zewnętrzny - serwisy internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców współpracujących z Administratorem


Administrator Serwisu / Danych - Administratorem Serwisu oraz Administratorem Danych (dalej Administrator) jest firma "ETRADESECRETS.COM LTD", prowadząca działalność pod adresem: 158 Uxbridge Road, Ealing, London, W13 8SB, UK, Company No.: 11356811, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu


Użytkownik - osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.


Urządzenie - elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu


Cookies (ciasteczka) - dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika


RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)


Dane osobowe - oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej


Przetwarzanie - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;


Ograniczenie przetwarzania - oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania


Profilowanie - oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się


Zgoda - zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych


Naruszenie ochrony danych osobowych - oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych


Pseudonimizacja - oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej


Anonimizacja - Anonimizacja danych to nieodwracalny proces operacji na danych, który niszczy / nadpisuje "dane osobowe" uniemożliwiając identyfikację, lub powiązanie danego rekordu z konkretnym użytkownikiem lub osobą fizyczną.

§1 Definicje

Na podstawie Art. 37 RODO, Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych.


W sprawach dotyczących przetwarzania danych, w tym danych osobowych, należy kontaktować się bezpośrednio z Administratorem.

§2 Inspektor Ochrony Danych

Cookies wewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu


Cookies zewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych. Skrypty Serwisów zewnętrznych, które mogą umieszczać pliki Cookies na Urządzeniach Użytkownika zostały świadomie umieszczone w Serwisie poprzez skrypty i usługi udostępnione i zainstalowane w Serwisie


Cookies sesyjne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.


Cookies trwałe - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

§3 Rodzaje Plików Cookies

Mechanizmy składowania i odczytu plików Cookie - Mechanizmy składowania, odczytu i wymiany danych pomiędzy Plikami Cookies zapisywanymi na Urządzeniu Użytkownika a Serwisem są realizowane poprzez wbudowane mechanizmy przeglądarek internetowych i nie pozwalają na pobieranie innych danych z Urządzenia Użytkownika lub danych innych witryn internetowych, które odwiedzał Użytkownik, w tym danych osobowych ani informacji poufnych. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest także praktycznie niemożliwe.


Cookie wewnętrzne - zastosowane przez Administratora pliki Cookie są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników i nie zawierają skryptów, treści lub informacji mogących zagrażać bezpieczeństwu danych osobowych lub bezpieczeństwu Urządzenia z którego korzysta Użytkownik.


Cookie zewnętrzne - Administrator dokonuje wszelkich możliwych działań w celu weryfikacji i doboru partnerów serwisu w kontekście bezpieczeństwa Użytkowników. Administrator do współpracy dobiera znanych, dużych partnerów o globalnym zaufaniu społecznym. Nie posiada on jednak pełnej kontroli nad zawartością plików Cookie pochodzących od zewnętrznych partnerów. Za bezpieczeństwo plików Cookie, ich zawartość oraz zgodne z licencją wykorzystanie przez zainstalowane w serwisie Skrypty, pochodzących z Serwisów zewnętrznych, Administrator nie ponosi odpowiedzialności na tyle na ile pozwala na to prawo. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Prywatności.


Kontrola plików Cookie


oUżytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies przez każdą witrynę internetową


oInformacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych dostępne są na stronie: jak wyłączyć cookie lub u jednego ze wskazanych dostawców:

Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce Chrome

Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce Opera

Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce FireFox

Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce Edge

Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce Safari

Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce Internet Explorer 11


oUżytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika, za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.


Zagrożenia po stronie Użytkownika - Administrator stosuje wszelkie możliwe środki techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych umieszczanych w plikach Cookie. Należy jednak zwrócić uwagę, że zapewnienie bezpieczeństwa tych danych zależy od obu stron w tym działalności Użytkownika. Administrator nie bierze odpowiedzialności za przechwycenie tych danych, podszycie się pod sesję Użytkownika lub ich usunięcie, na skutek świadomej lub nieświadomej działalność Użytkownika, wirusów, koni trojańskich i innego oprogramowania szpiegującego, którymi może jest lub było zainfekowane Urządzenie Użytkownika. Użytkownicy w celu zabezpieczenia się przed tymi zagrożeniami powinni stosować się do zasad bezpiecznego korzystania z sieci internet.


Przechowywanie danych osobowych - Administrator zapewnia, że dokonuje wszelkich starań, by przetwarzane dane osobowe wprowadzone dobrowolnie przez Użytkowników były bezpieczne, dostęp do nich był ograniczony i realizowany zgodnie z ich przeznaczeniem i celami przetwarzania. Administrator zapewnia także, że dokonuje wszelkich starań w celu zabezpieczenia posiadanych danych przed ich utratą, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń fizycznych jak i organizacyjnych.


Przechowywanie haseł - Administrator oświadcza, że hasła przechowywane są w zaszyfrowanej postaci, używając najnowszych standardów i wytycznych w tym zakresie. Deszyfracja podawanych w Serwisie haseł dostępu do konta jest praktycznie niemożliwa.

§4 Bezpieczeństwo składowania danych

•Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu


•Personalizacja Serwisu dla Użytkowników


•Umożliwienie Logowania do serwisu


•Marketing, Remarketing w serwisach zewnętrznych


•Usługi serwowania reklam


•Prowadzenie statystyk (użytkowników, ilości odwiedzin, rodzajów urządzeń, łącze itp.)


•Serwowanie usług multimedialnych


•Świadczenie usług społecznościowych

§5 Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie

Dane osobowe dobrowolnie podane przez Użytkowników są przetwarzane w jednym z następujących celów:


•Realizacji usług elektronicznych:

oUsługi rejestracji i utrzymania konta Użytkownika w Serwisie i funkcjonalności z nim związanych

oUsługi Newslettera (w tym przesyłania za zgodą treści reklamowych)

oUsługi komentowania / polubienia wpisów w Serwisie bez konieczności rejestrowania się

oUsługi udostępniania informacji o treści umieszczonych w Serwisie w serwisach społecznościowych lub innych witrynach.


•Komunikacji Administratora z Użytkownikami w sprawach związanych z Serwisem oraz ochrony danych


•Zapewnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora


Dane o Użytkownikach gromadzone anonimowo i automatycznie są przetwarzane w jednym z następujących celów:


•Prowadzenie statystyk


•Remarketing


Serwowanie reklam dostosowanych do preferencji Użytkowników


•Zapewnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora

§6 Cele przetwarzania danych osobowych

Administrator w Serwisie wykorzystuje skrypty javascript i komponenty webowe partnerów, którzy mogą umieszczać własne pliki cookies na Urządzeniu Użytkownika. Pamiętaj, że w ustawieniach swojej przeglądarki możesz sam decydować o dozwolonych plikach cookies jakie mogą być używane przez poszczególne witryny internetowe. Poniżej znajduje się lista partnerów lub ich usług zaimplementowanych w Serwisie, mogących umieszczać pliki cookies:


•Usługi multimedialne:

oYouTube

oVimeo


•Usługi społecznościowe / łączone:(Rejestracja, Logowanie, udostępnianie treści, komunikacja, itp.)

oFacebook

oDiscord


•Usługi Newslettera:

oGetResponse


•Prowadzenie statystyk:

oGoogle Analytics

oLandingi


Usługi świadczone przez podmioty trzecie są poza kontrolą Administratora. Podmioty te mogą w każdej chwili zmienić swoje warunki świadczenia usług, polityki prywatności, cel przetwarzania danych oraz sposób wykorzystywania plików cookie.

§7 Pliki Cookies Serwisów zewnętrznych

Serwis gromadzi dane o Użytkownikach. Cześć danych jest gromadzona automatycznie i anonimowo, a część danych to dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników w trakcie zapisywania się do poszczególnych usług oferowanych przez Serwis.


Anonimowe dane gromadzone automatycznie:

•Adres IP

•Typ przeglądarki

•Rozdzielczość ekranu

•Przybliżona lokalizacja

•Otwierane podstrony serwisu

•Czas spędzony na odpowiedniej podstronie serwisu

•Rodzaj systemu operacyjnego

•Adres poprzedniej podstrony

•Adres strony odsyłającej•Język przeglądarki

•Prędkość łącza internetowego

•Dostawca usług internetowych

•Dane demograficzne (wiek, płeć)


Dane gromadzone podczas rejestracji:

•Imię / nazwisko / pseudonim

•Login

•Adres e-mail

•Adres zamieszkania

•Numer telefonu

•Adres IP (zbierane automatycznie)

•Numer NIP


Dane gromadzone podczas zapisu do usługi Newsletter

•Imię / nazwisko / pseudonim

•Adres e-mail

•Adres IP (zbierane automatycznie)

Dane gromadzone podczas dodawania komentarza

•Imię i nazwisko / pseudonim

•Adres e-mail

•Adres IP (zbierane automatycznie)

Część danych (bez danych identyfikujących) może być przechowywana w plikach cookies. Cześć danych (bez danych identyfikujących) może być przekazywana do dostawcy usług statystycznych.

§8 Rodzaje gromadzonych danych

Co do zasady jedynym odbiorcą danych osobowych podawanych przez Użytkowników jest Administrator. Dane gromadzone w ramach świadczonych usług nie są przekazywane ani odsprzedawane podmiotom trzecim.


Dostęp do danych (najczęściej na podstawie Umowy powierzenia przetwarzania danych) mogą posiadać podmioty, odpowiedzialne za utrzymania infrastruktury i usług niezbędnych do prowadzenia serwisu tj.:

•Firmy hostingowe, świadczące usługi hostingu lub usług pokrewnych dla Administratora

•Firmy, za pośrednictwem których świadczona jest usługa Newslettera

•Firmy pośredniczące w płatnościach on-line za towaru lub usługi oferowane w ramach Serwisu (w przypadku dokonywania transakcji zakupu w Serwisie)


Powierzenie przetwarzania danych osobowych - Newsletter


Administrator w celu świadczenia usługi Newsletter, korzysta z usług podmiotu trzeciego - serwisu GetResponse. Dane wprowadzone w formularzu zapisu do newslettera są przekazywane, przechowywane i przetwarzane w serwisie zewnętrznym tego usługodawcy.


Informujemy, że wskazany partner może modyfikować wskazaną politykę prywatności bez zgody Administratora.


Powierzenie przetwarzania danych osobowych - Usługi Hostingu, VPS lub Serwerów Dedykowanych


Administrator w celu prowadzenia serwisu korzysta z usług zewnętrznego dostawcy hostingu, VPS lub Serwerów Dedykowanych - cyberFolks.pl, DigitalOcean.com oraz Landingi.com.

§9 Dostęp do danych osobowych przez podmioty trzecie

Dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników:


•Dane osobowe nie będą przekazywane poza Unię Europejską, chyba że zostały opublikowane na skutek indywidualnego działania Użytkownika (np. wprowadzenie komentarza lub wpisu), co sprawi, że dane będą dostępne dla każdej osoby odwiedzającej serwis.


•Dane osobowe są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowania).Profilowanie danych osobowych nie wywołuje skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie nie wpływa na osobę, której dane podlegają automatycznemu podejmowaniu decyzji.


•Dane osobowe nie będą odsprzedawane podmiotom trzecim.


Dane anonimowe (bez danych osobowych) gromadzone automatycznie:


•Dane anonimowe (bez danych osobowych) będą przekazywane poza Unię Europejską.


•Dane anonimowe (bez danych osobowych) mogą być wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowania).Profilowanie danych anonimowych (bez danych osobowych) nie wywołuje skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie nie wpływa na osobę, której dane podlegają automatycznemu podejmowaniu decyzji.


•Dane anonimowe (bez danych osobowych) nie będą odsprzedawane podmiotom trzecim.

§10 Sposób przetwarzania danych osobowych

Serwis gromadzi i przetwarza dane Użytkowników na podstawie:


•Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)


oart. 6 ust. 1 lit. a

osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów


oart. 6 ust. 1 lit. b

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy


oart. 6 ust. 1 lit. f

przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią


•Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)


•Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800)


•Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83)


§11 Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników:


Co do zasady wskazane dane osobowe są przechowywane wyłącznie przez okres świadczenia Usługi w ramach Serwisu przez Administratora. Są one usuwane lub anonimizowane w okresie do 30 dni od chwili zakończenia świadczenia usług (np. usunięcie zarejestrowanego konta użytkownika, wypisanie z listy Newsletter, itp.)


Wyjątek stanowi sytuacja, która wymaga zabezpieczenia prawnie uzasadnionych celów dalszego przetwarzania tych danych przez Administratora. W takiej sytuacji Administrator będzie przechowywał wskazane dane, od czasu żądania ich usunięcia przez Użytkownika, nie dłużej niż przez okres 3 lat w przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia zapisów regulaminu serwisu przez Użytkownika


Dane anonimowe (bez danych osobowych) gromadzone automatycznie:


Anonimowe dane statystyczne, niestanowiące danych osobowych, są przechowywane przez Administratora w celu prowadzenia statystyk serwisu przez czas nieoznaczony

§12 Okres przetwarzania danych osobowych

Serwis gromadzi i przetwarza dane Użytkowników na podstawie:


•Prawo dostępu do danych osobowych

Użytkownikom przysługuje prawo uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora


•Prawo do sprostowania danych osobowych

Użytkownikom przysługuje prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe lub / oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora


•Prawo do usunięcia danych osobowych

Użytkownikom przysługuje prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora W przypadku kont użytkowników, usunięcie danych polega na anonimizacji danych umożliwiających identyfikację Użytkownika. Administrator zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji żądania usunięcia danych w celu ochrony prawnie uzasadnionego interesu Administratora (np. w gdy Użytkownik dopuścił się naruszenia Regulaminu czy dane zostały pozyskane wskutek prowadzonej korespondencji).

W przypadku usługi Newsletter, Użytkownik ma możliwość samodzielnego usunięcia swoich danych osobowych korzystając z odnośnika umieszczonego w każdej przesyłanej wiadomości e-mail.


•Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Użytkownikom przysługuje prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m.in. kwestionowania prawidłowość danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora


•Prawo do przenoszenia danych osobowych

Użytkownikom przysługuje prawo uzyskania od Administratora, danych osobowych dotyczących Użytkownika w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, realizowane na żądanie złożone do Administratora


•Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO, realizowane na żądanie złożone do Administratora


•Prawo wniesienia skargi

Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

§13 Prawa Użytkowników związane z przetwarzaniem danych osobowych

Z Administratorem można skontaktować się w jeden z poniższych sposobów:


•Adres pocztowy - ETRADESECRETS.COM LTD, Suite 15 Charter House, Courtlands Road, Eastbourne, East Sussex, BN22 8UY, UK


•Adres poczty elektronicznej - pomoc@sekretyhandlu.pl

§14 Kontakt do Administratora

•Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.


•Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

§15 Wymagania Serwisu

W Serwisie - artykułach, postach, wpisach czy komentarzach Użytkowników mogą znajdować się odnośniki do witryn zewnętrznych, z którymi Właściciel serwisu nie współpracuje. Linki te oraz strony lub pliki pod nimi wskazane mogą być niebezpieczne dla Twojego Urządzenia lub stanowić zagrożenie bezpieczeństwa Twoich danych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zawartość znajdującą się poza Serwisem.

§16 Linki zewnętrzne

•Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Prywatności bez konieczności informowania o tym Użytkowników w zakresie stosowania i wykorzystywania danych anonimowych lub stosowania plików Cookie.


•Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Prywatności w zakresie przetwarzania Danych Osobowych, o czym poinformuje Użytkowników posiadających konta użytkownika lub zapisanych do usługi newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do 7 dni od zmiany zapisów. Dalsze korzystanie z usług oznacza zapoznanie się i akceptację wprowadzonych zmian Polityki Prywatności. W przypadku w którym Użytkownik nie będzie się zgadzał z wprowadzonymi zmianami, ma obowiązek usunąć swoje konto z Serwisu lub wypisać się z usługi Newsletter.


•Wprowadzone zmiany w Polityce Prywatności będą publikowane na tej podstronie Serwisu.


•Wprowadzone zmiany wchodzą w życie z chwilą ich publikacji.

§17 Zmiany w Polityce Prywatności

KIM JESTEŚMY?

SIEDZIBA GŁÓWNA:

WAŻNE LINKI:

BIURO W POLSCE:

ETRADESECRETS.COM LTD

158 Uxbridge Road,

Ealing,

London,

W13 8SB, UK


Telefon w UK:

+44 132 367 63 05

Ecommercehacker.pl to społeczność przedsiębiorców, którzy pomagają innym rozpoczynać i rozwijać odnoszące sukcesy biznesy. Naszym celem jest wolność robienia tego, co chcemy, z kim chcemy i kiedy chcemy. Wszyscy trenerzy z SekretyHandlu.pl są ekspertami i praktykami w swoich dziedzinach, dzielą się swoimi doświadczeniami oraz ujawniają swoje zasady, reguły, strategie, dzięki którym mają konkretne wyniki.

ul. Żurawia 47 lok. 210

00-680 Warszawa


Telefon w PL:

czynny w dni robocze,

godziny: 8:30-16:00

+48 22 602 27 83

KONTAKT:

Copyright eTradeSecrets.com LTD © 2017-2024 All Rights Reserved

Ta witryna korzysta z plików cookies w celach marketingowych (personalizacja ofert i promocji) i statystycznych, a tak?e, by dzia?a? bezpiecznie i optymalnie dla u?ytkownika. Mo?esz to zmieni? w ustawieniach przegl?darki. Wi?cej informacji znajdziesz w Polityce prywatno?ci.
Dowiedz się więcej Akceptuj