Rozliczanie VATu za produkty i usługi z WIelkiej Brytanii

Podatek VAT za produkty i usługi z Wielkiej Brytanii

Unia Europejska daje nam dziś swobodną możliwość przepływu kapitału, dzięki czemu możemy bez większych przeszkód działać w zakresie świadczenia usług, tworząc transakcje wewnątrzwspólnotowe, które charakteryzują się własną specyfiką rozliczania. Dotyczy to również spółek LTD, które zarejestrowane są w UK, a w tym przypadku również i naszej spółki.

Kupując zatem usługę, czy też produkt od kontrahenta z Wielkiej Brytanii, podatnik, czyli osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, niemająca osobowości prawnej i podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu, powinna  w pierwszej kolejności prawidłowo rozpoznać taką transakcję, co pozwoli na jej prawidłowe rozliczenie.

W szczególności w przypadku podatku VAT, który może przejść na kupującego.

 

[banner id=”28111″]

 

Czym jest podatek VAT?

Podatek VAT to nic innego, jak danina od towarów i usług, która w różnych państwach obowiązuje w odmiennych regulacjach, przede wszystkim w zakresie rejestracji firmy jako czynnego podatnika VAT. Wyliczany jest on od wartości netto towaru lub usługi, dlatego sumując wartość netto i kwotę podatku VAT, otrzymamy wartość brutto, którą zobowiązany jest płacić konsument.
W takich sytuacjach, finalna wersja produktu zawiera już podatek VAT, a dzieje się tak, gdy wykonujemy tradycyjne zakupy chociażby w sklepach.

Są jednak przypadki, które dopuszczają przerzucenie opłacenia podatku VAT na kupującego. Wiążą się one z importem usług lub produktów z krajów Wspólnoty UE, jednak muszą tutaj zostać spełnione określone warunki.

Czym jest VAT?

Kiedy zakup usług z Wielkiej Brytanii to import usług?

Zakup usługi z kraju UE to import, warto jednak wiedzieć, że do spełnienia takiego kryterium muszą zaistnieć określone przesłanki. Aby usługę kupioną np. u kontrahenta Wielkiej Brytanii zakwalifikować jako element importu, ważne jest, aby miejscem świadczenia i stosowania do przepisów ustawy o podatku od towarów i usług lub rozporządzenia było terytorium Polski.

Kolejna przesłanką jest fakt, że usługodawcą musi być podatnik mający siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza terytorium Polski, niezależnie od tego, czy na terenie Wspólnoty, czy też poza jej terytorium.

Usługobiorcą powinna być osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, oraz osoba fizyczna, która siedzibę, lub miejsce zamieszkania albo pobytu ma na terytorium Polski, a tym samym jest zobowiązana do rozliczania w polskim urzędzie skarbowym, a usługodawca nie rozliczył w Polsce podatku należnego z tytułu wykonanej usługi na rzecz usługobiorcy, oczywiście z Polski. Powyższe przesłanki obligują zatem do wskazania miejsca świadczenia usługi, co w świetle ustawy o VAT, jest miejscem opodatkowania danej czynności.

Czy miejsce świadczenia usługi ma znaczenie?

Podczas kupowania usług z krajów Wspólnoty UE bardzo ważnym elementem jest określenie miejsca świadczenia usługi. Ma to szczególne znaczenie, gdy usługodawca i usługobiorca mieszkają w dwóch różnych krajach. Jest to na tyle istotne, gdyż właśnie takie wskazanie miejsca świadczenia usługi wskazuje, która ze stron ma obowiązek rozliczyć VAT należny ze zrealizowanej sprzedaży. Ogólną zasadę miejsca świadczenia usług reguluje art. 28b ustawy o VAT. To właśnie tam znajdziemy informacje, że świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę.

Miejsce świadczenia usługi zachodzi również wtedy, gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, znajdującego się w innym miejscu niż jego siedziba, czyli określanym, jako stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Kolejną przesłanką na określenie miejsca świadczenia usługi jest sytuacja, gdy usługobiorca nie posiada siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, wtedy takim miejscem jest stałe zamieszkanie lub zwykłe miejsce pobytu. W takich przypadkach miejsce świadczenia usługi ma zatem ogromne znaczenie.

Miejsce świadczenia usług a VAT

Zakup usług w Wielkiej Brytanii a rozliczenie VAT

Ustawa o VAT jest jednoznaczna i wskazuje, że konieczne jest ustalenie miejsca świadczenia usługi. Zatem możemy przyjąć, że jeśli podatnik z Polski dokonał zakupu usługi u kontrahenta w UK, a do takiej transakcji swoje zastosowanie ma art. 28b ustawy o VAT, będzie on zobowiązany do rozliczenia VAT należnego jak od sprzedaży. W tym przypadku nie robi tego sprzedawca, jak wiele osób uważa, ale nabywca takiej usługi. Nabywca ma również prawo odliczyć VAT naliczony od zakupu usługi w przypadku, gdy ma ona służyć działalności gospodarczej.

Ustawa o VAT wskazuje również podatników, którzy są zwolnieni z VAT, ale są wtedy zobowiązani naliczyć oraz odprowadzić VAT od wewnątrzwspólnotowych zakupów usług w Wielkiej Brytanii oraz wykazać go w odpowiedniej deklaracji – VAT-9M. Termin złożenia deklaracji i zapłaty podatku upływa 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek rozliczenia importu usług.

Po zapłaceniu faktury za zakup usług w UK oraz VAT do urzędu skarbowego podatnik zwolniony z VAT całą tę kwotę (łącznie z podatkiem VAT) może ująć w kosztach uzyskania przychodu. Jest to jeden z wyjątków, kiedy VAT może być kosztem firmowym. Zatem jeśli nie jesteś płatnikiem VAT, a dokonujesz zakupu choćby kursu, czy szkolenia od spółki LTD to jesteś zobowiązany do uiszczenia Vat-u i wykazania go we wspomnianej wyżej deklaracji.